ចាក់សោរកុំព្យួទ័ររបស់អ្នកពេល Mouse Click


ជាធម្មតានៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ Lock Computer លោកអ្នកត្រូវចុច Ctrl+Alt+DeleteWindows key+L  (នេះសម្រាប់ shortcut) ប៉ុន្តែពេលនេះ ខេធី៤២ សូមបង្ហាញជូននូវវិធីសាស្ដ្រម៉្យាងទៀតដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែបង្កើត shortcut (យូរតែម្ដងទេ) ហើយ Double Click លើវាទៅក៏អាចចាក់សោរកុំព្យួទ័របានដែរ។

អនុវត្តន៍

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

Advertisements

បិទ Caps Lock មិនឱ្យដំណើរការនៅក្នុង Windows7


ក្នុងអត្ថបទមុន ខេធី៤២ បានសរសេរដាក់បង្ហាញលោកអ្នកអំពី កូដ Hack Keyboard មិនឱ្យដំណើរការ រួចមកហើយ។ ចំណែកអត្ថបទនេះ ខេធី៤២ នឹងបង្ហាញជូននូវរបៀប បិទ Caps Lock មិនឱ្យដំណើរ នៅលើ Keyboard វិញម្ដង។ ដោយយើងនឹងអនុវត្តន៍នៅលើ Registry ដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែបង្កើត Binary Value ហើយសរសេរកូដបន្ថែមបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ។

ទៅយើង!!!!!!!!

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

%d bloggers like this: