៦ចំណុចដើម្បីធ្វើឱ្យជំនួញរបស់អ្នកជោគជ័យ


តើលោកអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យការធ្វើជំនួញរបស់លោកអ្នកមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់? តើគួរផ្សព្វផ្សាយតាមណាខ្លះទៅ?

អ្នកខ្លះគាត់ជ្រើសរើសយកការផ្សព្វផ្សាយតាមទួរទស្សន៍ និងវិទ្យុ។ ព្រោះគាត់គិតថា ការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុអាចធ្វើឱ្យអតិថិជនទាំងចាស់ទាំងក្មេង និងក្រុង ជនបទ អាចមើល និងស្ដាប់ដឹងនូវផលិតផលរបស់គាត់។ ផ្ទុយទៅវិញតើលោកអ្នកដឹងទេថា ការផ្សព្វផ្សាយរបៀបនេះ ជាពិសេសតាមទូរទស្សន៍ ត្រូវចំណាយប៉ុន្មានទៅ៕ (ប្រាកដជាមិនថោកទេ មើលទៅ) ។

បើតាមគំនិតរបស់ ខេធី៤២

អានច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ!

Advertisements
%d bloggers like this: